PERSONDATAPOLITIK FOR KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE I

Johan Bækgaard & Søn ApS

Som følge af vores samarbejde behandler vi oplysninger om dig.
Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Retningslinjerne for vores behandling af personoplysninger findes i EU’s Databeskyttelsesforordning (”GDPR” – 2016/679) og den danske Databeskyttelseslov, som begge træder i kraft den 25. maj 2018. Inden denne dato er behandlingen reguleret i den nuværende danske Persondatalov.

1 DATAANSVARLIG
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Johan Bækgaard & Søn Aps
CVR-nummer: 58580414
Krogstrupvej 16, 7400 Herning
Mail@johanbaekgaard-soen.dk
20731678

2 FORMÅL – BRUG AF PERSONOPLYSNINGER
Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:
Vi behandler dine personoplysninger som led i kunderelation og/eller i kraft af vores samarbejde.

3 KATEGPERIER AF PERSONOPLYSNINGER
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
a) Almindelige personoplysninger: Det er primært almindelige oplysninger såsom navn, adresse, kontaktdata, CVR.nr., CHR.nr., oplysninger om virksomhedens drift, produktionsforhold, ejerfor-hold, økonomi, kontonummer mv., som vi behandler.
Almindelige oplysninger med højere beskyttelsesniveau i form af CPR.nr. og oplysninger om straf-felovsovertrædelser kan også blive behandlet.

b) Følsomme personoplysninger: I visse tilfælde kan vi behandle personfølsomme oplysninger. Ek-sempelvis kan vi i forbindelse med sygdom behandle helbredsinformationer.

4 BEHANDLINGSGRUNDLAG
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:
a) For at kunne opfyldte vores kontrakt, samarbejdsaftale mv.
b) For at kunne overholde gældende lovgivning.
c) Hvis det følger af en tilstrækkelig legitim interesse.
d) Hvis vi har fået samtykke til at behandle oplysningerne.

5 OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER
De personoplysninger, vi indsamler i forbindelse med kunde- og/eller samarbejdsforholdet, vil blive opbeva-ret fysisk og elektronisk.
Dine oplysninger vil blive opbevaret sikkert og fortroligt. Det er alene personer med et sagligt behov, som har lovlig adgang til dine personoplysninger.
Ved ophør af kunde- eller samarbejdsforholdet tager vi stilling til, i hvilket omfang dine oplysninger skal slettes. Som udgangspunkt vil dine personoplysninger blive opbevaret i 5 år efter kunde- eller samarbejds-forholdets ophør, og vil herefter blive slettet uden unødigt ophold ved årets udgang. Giver lovgivningen undtagelsesvis grundlag for en længere opbevaring kan dette finde sted.

6 KILDER
Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:
• Direkte fra dig
• Offentlige myndigheder, fx SKAT

7 VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi kan videregive dine personoplysninger til tredjepart, som bistår os med at håndtere vores administration, fx lønadministration, bogholderi, hosting af it-systemer m.v.
Ligeledes videregiver vi dine personoplysninger til relevante offentlige myndigheder i det omfang, vi er for-pligtede hertil.

8 DINE RETTIGHEDER
Du har følgende rettigheder:
• Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
• Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekal-de dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behand-lingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
Du kan altid indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til en databeskyttelsestilsyns-myndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til Morten Bækgaard på følgende e-mail: Mail@johanbaekgaard-soen.dk

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde, eller at din indsigelse bliver imødekommet – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Denne persondatapolitik er sidst opdateret: 20. oktober 2019

Med venlig hilsen

Morten Bækgaard
Johan Bækgaard & Søn ApS